Posted by: khanaphot | 09/09/2010

บุคลากร

บุคลากรภายในองค์กร

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการ
1 นายณัฐวุฒิ ประจักษ์ทรัพย์ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการ
2 น.ส.รวมทิพย์ สุภานันท์ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
3 น.ส.สลิล ตั้งชวาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
4 น.ส.ลักขณา ณ สุวรรณ ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ
5 น.ส.พิลาสลักษณ์ โตจำเริญ ตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลีนิค) ระดับชำนาญการ
6 น.ส.ชุติวรรณ ราชคม ตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการ
7 น.ส.ปาริชาติ ลุนทา ตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) ระดับชำนาญการพิเศษ
8 นางดวงใจ ปัญเจริญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
9 นายวาทิตย์ กิจลออเจริญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
10 นางเรณู โพธิปัญญา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)ระดับชำนาญการ
11 นาง พีรดา โฆสิต ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
12 น.ส.สิริพร ศรีธิ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
13 น.ส.เพ็ญนภา โพธิชัยเลิศ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
14 นายพิเชษฐ์ พรมตัน ตำแหน่งจพ.สาธารณสุข ระดับชำนาญงาน
15 นางรัตติกาล ต๊ะต้องใจ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
16 นางวิภาสิทธิ์ ชัยอิ่นคำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
17 น.ส.ศิรินทิพย์ ทองผาง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
18 น.ส.มณีวรรณ ปันแดง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
19 น.ส.สุรัญชนา ธรรมวงค์ ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ ระดับปฏิบัติงาน
20 นางประภาพร ประจักษ์ทรัพย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
21 นายปิยะพงศ์ ปวงคำ ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
22 นางกนกวรรณ พรมมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
23 นายธนัยวัฒน์ ดีงาม ตำแหน่งจพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญงาน
24 นายอนุชาติ มโนวงศ์ ตำแหน่งจพ.เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน
25 นางเนตรนภา ระวังทรัพย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
26 นางอริศรา เลือดสงคราม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
27 น.ส.สุภา พรมแก้ว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
28 นางปิยะวรรณ เสนางาม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
29 นางมณฑิตา เนตรสุวรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
30 นางพจนาถ พรมตัน ตำแหน่งจพ.ทันตสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน
32 นางสุกัญญา สุระเสนา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
31 นายสุขสันต์ วงภักดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ
32 นางวิภาพร ทาใหม่ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
33 น.ส.กรรณิการ์ สุมาลา จตำแหน่งพ.เภสัชกรรม ระดับปฏิบัติงาน
34 น.ส.นราพร นันทะศักดิ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
35 น.ส.สายสุนีย์ อุ่นชาติ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
36 น.ส.รุ่งอรุณ เสริญดี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
37 นายสุรเดช แก้วตา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
38 น.ส.ยุวดี ดวงเทพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับชำนาญงาน
39 นายดุสิต อภัยสุวรรณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ลูกจ้างประจำ
1 นายบุญชัย ศรีมูลทา ตำแหน่งพนักงานขับรถ
2 น.ส.พจนีย์ หรรษา ตำแหน่งแม่บ้าน
3 นางสุพรรษา สมคำ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
4 นางวรรณา ขันคำ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
5 นายจรูญ อยู่ลือ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

พนักงานราชการ
1 นายสรณัฐ บุนนาค ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
2 นางสาวพัทธมน มั่นเหมาะ ตำแหน่งนักวิชาการการเงิน และบัญชี
3 นางสาวรจนา ทำดี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ลูกจ้างชั่วคราว
1 น.ส.วารุณี กันแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
2 น.ส.วิยะดา โนคำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
4 น.ส.ราตรี สุวรรณกันทร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
5 นายพิเชษฐ์ ใจดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี
6 นางนิภา สุมนะปัญญาวงศ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานคลังพัสดุ
7 น.ส.อัญชลี สุกันทา ตำแหน่งเจ้าพนักงานคลังพัสดุ
8 นายธีระยุทธ กันทะเสน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน
9 นางสาวสุพัตรา โพธิชัยเลิศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
10 นายยงยุทธ อิวกาศ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
11 นายบริรักษ์ อินทร์พุทธรักษ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
12 นายกมล สุวรรณทา ตำแหน่งพนักงานขับรถ
13 นายธนกฤต ยอดแยง ตำแหน่งพนักงานขับรถ
14 นายศรีแก้ว โกดหน่อ ตำแหน่งคนสวน
15 นายพรม หย่าคำ ตำแหน่งคนสวน
16 นายวงค์คำ ใจพรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประปา-เตาเผา
17 นายประเสริฐ ช่างพรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประปา-เตาเผา
18 นายกาล แก้วอ๊อด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
19 นายอัศวิน อาเคอ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
20 นางศิริพร ชลิตาภัคดี ตำแหน่งคนงาน
21 นางสาวบุญมา คำวงศ์ ตำแหน่งคนงาน
22 นางสาวนุชนาฎ เนรมิตกันทร ตำแหน่งคนงาน
23 นายกิตติธัญ จันต๊ะ ตำแหน่งคนงาน
24 นางแก่นนภา แสนข่าย ตำแหน่งคนงาน
25 นายท่อ ร่มพนาธรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงครัว
26 นางอรุณี สุวรรณทา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โรงครัว
27 นายนพพร นามแสง ตำแหน่งลูกมือช่าง
28 นายเฉลิมวงค์ สุยะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
29 นายบุญนะ นายต่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
30 นายคำแก้ว – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
31 นางพิชชานันท์ ยี่อาม ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
32 นางยุวดี มอญคำ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
33 นายชนากรณ์ สหัชชยังกูร ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
34 นายชยากรณ์ พีเมียะ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
35 นายอาดู อ่วยยือ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
36 นางสาวไปรยา ยั่วลึ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้
37 นายอภิเดช จางโย่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน
38 นายวิวาระ วิทยาชัยสกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียน
39 นายวรวิทย์ ช่างพรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เปล
40 นายวงศกร ศรีอริญชัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เปล
41 นายกฤตนัย มาเยอะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เปล
42 นายสม ศรีนวล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เปล
43 นางจิตรทิวา จางโย่ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์
44 นายชัยชนะ ภัคดีพรเลิศ ตำแหน่งล่าม
45 นายวิศาล เดชะไพศาล ตำแหน่งล่าม
46 นายภูไท อยู่ลือ ตำแหน่งล่าม
47 นางขวัญฤดี บุญรัตนโชค ตำแหน่งล่าม
48 นางธมนวรรณ ตุ้งจา ตำแหน่งล่าม
49 นางราตรี นายต่า ตำแหน่งล่าม
50 น.ส.นวลจันทร์ อินทิแสง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
51 น.ส.กัญญา ดวงติ๊บ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
52 น.ส.ศิริขวัญ ลังกาพินธ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
53 น.ส.ภาวินี อรินใจ ตำแหน่งจพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์
54 น.ส.สกุลหญิง การัตน์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
55 นายเจตณรงค์ คำแสน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
56 น.ส.จารุวรรณ แดนศิริ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
57 น.ส.ยุวดี หัตถกอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
58 นายณัฐกิตติ์ ไพสิฐพิบูลพงศ์พาณิชย์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
59 น.ส.พรรลีย์ ธนะคำมา จตำแหน่งพง.สาธารณสุข
60 นายสิทธิพงษ์ กุนะ ตำแหน่งนว.สาธารณสุข
61 น.ส.วรารัตน์ สิทธิวงค์ ตำแหน่งจพง.การเงินและการบัญชี
62 น.ส.ชนัญชิดา คำเงิน ตำแหน่งจพง.การเงินและการบัญชี

Advertisement

Responses

  1. ส่งความเห็น


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: