Posted by: โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง | 11/09/2010

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

– เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

พันธกิจ

-บริการสุขภาพองค์รวมตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ
-ส่งเสริมสุขภาพให้เอื้อต่อบริบทของชุมชนและบูรณาการ ร่วมกับเครือข่าย
-เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ

จุดมุ่งหมาย

– เป็นสถานบริการทุติยภูมิระดับกลางที่ได้มาตรฐาน ผู้ให้และผู้รับบริการมีสุขภาวะ

วัตถุประสงค์

-จัดบริการสุขภาพตามมาตรฐาน โรงพยาบาลคุณภาพ

กลยุทธ์หลัก

– พัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA สู่ความยั่งยืน
-สนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์เพื่อการพัฒนา

-พัฒนาบริการสุขภาพเชิงรุกอย่างครอบคลุมโดยการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย
-เพิ่มสมรรถนะและการมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
-พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
-พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย,โครงสร้าง เครื่องมือ, อุปกรณ์ ให้มี(ประสิทธิภาพ ประหยัด,ปลอดภัย,โปร่งใส )

กลยุทธ์ปรับปรุงองค์กร

-บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตในระบบบริการสุขภาพ
-จัดระบบในการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มประชาชนในเขตรับผิดชอบอย่างเหมาะสมร่วมกับภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ขยายงาน

-ขยายบริการโรงพยาบาลเป็น 120 เตียง
-พัฒนางานวิจัยและส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลมาปรับใช้-
-จัดระบบการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยที่สอดคล้องกับแผนการรักษาอย่างบูรณาการ

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: