Posted by: โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง | 11/09/2010

ข้อมูลบัตรประกันสุขภาพ

1ข้อมูลบัตรทอง…..

ใครมีสิทธิได้บัตรทอง

ใครมีสิทธิได้บัตรทอง ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 กำหนดให้ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย
ดังนั้น ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้
ตัวอย่างบุคคลที่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลจากรัฐ เช่น
1. ผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เช่น ลูกจ้างที่ทำงานในกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ขึ้นไปยกเว้น ลูกจ้างทำงานบ้าน หาบเร่ แผงลอย หรือลูกจ้างของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีการ
ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย
2. ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการ และครอบครัว
3. ผู้อยู่ในความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอิสระ ครูโรงเรียนเอกชนในระบบ

ทำอย่างไรถึงได้บัตรทอง
ต่างจังหวัด ติดต่อลงทะเบียนทำบัตรได้ที่
– สถานีอนามัย
– โรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน หรือ
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ติดต่อลงทะเบียนทำบัตรได้ที่
– สำนักงานเขตที่อยู่ใกล้บ้าน เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้
หากเป็นเด็กต่ำอายุต่ำกว่า15ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)
2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่
3. แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ (ดาวน์โหลด)
กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้แสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพักอาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน

2. หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน ซึ่งรับรองว่าผู้ขอลงทะเบียนได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

3. หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง

4. เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น สัญญาเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์บ้าน ฯลฯ ที่แสดงว่าผู้ขอลงทะเบียนได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ จริง

บัตรทองหายทำอย่างไร
ปัจจุบัน มีนโยบายใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรทองครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน จึงไม่ต้องติดต่อขอทำบัตรทองใหม่แล้ว

…………………………………………………………………………………
2ตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ….
ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง แบบสะดวก และรวดเร็ว จากบริการตรวจสอบสิทธิ online ทั้งนี้ต้องกรอกแบบฟอร์มสมัครเป็นสมาชิกก่อน รายละเอียดตามไฟล์ลิงค์
ตรวจสอบสิทธิภาคประชาชน
Link http://www.nhso.go.th/peoplesearch/
ตรวจสอบสิทธิข้าราชการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง แบบสะดวก และรวดเร็ว จากบริการตรวจสอบสิทธิ์ online
ตรวจสอบสิทธิ์ข้าราชการ กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th/wps/portal
3. สิทธิประโยชน์ สิทธิที่ได้รับ
1 กลุ่มที่ได้รับความคุ้มครอง
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการควบคุมโรค

1. การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

2. การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผน
งานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

3. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

4. การวางแผนครอบครัว (ยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด และการทำ
หมันถาวร)

5. ยาต้านไวรัสเอดส์ กรณีป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่ตั้งครรภ์สู่ลูก

6. การเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

7. การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว

8. การให้คำปรึกษา (counseling) และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ

9. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การแนะนำ
ด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้
สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน

บริการด้านการตรวจวินิจฉัย

1. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา
ทั้งนี้ รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง (กรณีบุตรคลอดแล้วรอดออกมามีชีวิต)โดยนับตั้งแต่ใช้
สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3. ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ

4. การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาท
ฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

5. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

6. การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
2. กลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
บริการทางการแพทย์ที่ผู้มีสิทธิไม่ได้รับความคุ้มครอง
♦กลุ่มบริการที่เกินความจำเป็นพื้นฐาน
1.การรักษาภาวะมีบุตรยาก
2. การผสมเทียม

3. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

4. การตรวจวินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจำเป็นและไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

5. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
♦กลุ่มบริการที่มีงบประมาณจัดสรรเป็นการเฉพาะ

6. โรคจิต กรณีที่ต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในเกินกว่า 15 วัน

7. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยาเสพติด

8. อุบัติเหตุการประสบภัยจากรถและผู้อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองประสบ
ภัยจากรถเฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย หลังจากใช้สิธิ พ.ร.บ.
ครบจึงจะสามารถใช้สิทธิ
♦ กลุ่มบริการอื่นๆ
9. โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากการแทรกซ้อน หรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (มาตรา 41)
การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล เป็นมาตรการที่ดำเนินการตามบทบัญญัติของมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ ให้คณะกรรมการกันเงินจำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระทำผิดมิได้หรือหาผู้กระทำผิดได้แต่ยังไม่ได้รับความเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ”
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น หมายถึง เงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการ โดยมิต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด
การยื่นคำร้อง
ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ได้แก่ ผู้รับบริการ หรือทายาท ซึ่งทายาท ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส ผู้สืบสันดาน(บุตร) พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดา พี่น้องร่วมมารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา โดยให้ทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นตามลำดับชั้น
ระยะเวลายื่นคำร้อง
1 ปี นับจากทราบความเสียหาย

วิธียื่นคำร้อง
การยื่นคำร้องทำได้ 2 วิธี คือ
1. ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่หน่วยรับคำร้อง
2. ส่งคำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยคณะกรรมการจะถือวันที่ประทับตราเป็นวันที่ยื่นคำร้อง
สถานที่ยื่นคำร้อง
ต่างจังหวัด —-> สำนักงานหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด (สสจ.) ที่เกิดเหตุ
กทม. —-> สปสช.สาขา (กทม.) หรือ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ชั้น M อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สาระสำคัญของคำร้อง
การยื่นคำร้องจะเขียนตามแบบฟอร์มที่กำหนด หรือเขียนเป็นหนังสือก็ได้ แต่ข้อความในหนังสือควรมี
• ชื่อ – สกุล ของผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย
• ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข
• ชื่อของหน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุข
• วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือวันที่ทราบความเสียหาย
• สถานที่ที่ติดต่อผู้รับบริการหรือผู้ยื่นคำร้องได้โดยรวดเร็ว
• สถานภาพของผู้รับบริการ เช่น อาชีพ รายได้หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นต้น
เอกสารหลักฐานในการยื่นคำร้อง
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)
• เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดข้อมูลอื่นที่อาจใช้เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
เกณฑ์การพิจารณา
ผู้มีอำนาจพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด
คณะกรรมการดังกล่าวจะทำหน้าที่พิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการควรได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อบังคับหรือไม่เพียงใด หากควรได้รับเงินช่วยเหลือก็จะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศณษฐานะของผู้เสียหายด้วย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1.พิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับ คือ
• ผู้รับบริการต้องเป็นผู้มีสิทธิตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และเป็นผู้ได้รับความเสียหาย
• ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข
• ต้องเป็นการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
• ความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข ต้องไม่เกิดจาก
– การดำเนินไปตามพยาธิสภาพโรค
– เหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้น และได้มีการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป
• ต้องยื่นคำร้องภายใน 1 ปี นับจากทราบความเสียหาย
• ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด หรือผลพิสูจน์ทางการแพทย์
2.พิจารณาถึงประเภทของความเสียหาย
3. พิจารณาถึงความรุนแรงและเศรษฐานะของผู้เสียหาย

เกณฑ์การพิจารณาเงินช่วยเหลือ
• เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 200,000 บาท
• พิการหรือสูญเสียอวัยวะ จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 120,000 บาท
• บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 50,000 บาท
การแจ้งผลการพิจารณา
เลขานุการของคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายหรือทายาททราบพร้อมแจ้งสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน หลังได้รับหนังสือแจ้งผลทางไปรษณีย์ตอบรับ

การอุทธรณ์
หากผู้รับบริการหรือทายาทที่ยื่นคำร้อง ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน หลังได้รับแจ้ง โดยวิธีการและสถานที่ยื่นคำร้องเหมือนกับการยื่นคำร้องครั้งแรก โดยสำนักงานสาขาจะนำคำร้องอุทธรณ์และผลการวินิจฉัยครั้งแรกส่งมาที่ สปสช.เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา

สาระสำคัญของการอุทธรณ์
• ชื่อผู้อุทธรณ์
• วันที่ทราบผลการวินิจฉัย
• เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย
• สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้ยื่นอุทธรณ์ได้โดยเร็ว

หมายเหตุ : ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุด ผู้รับบริการหรือทายาทจะอุทธรณ์อีกไม่ได้
ปัญหาจากการใช้บัตรทอง

ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนปัญหาของท่านมายังช่องทางบริการที่เราจัดตั้งไว้ ดังนี้
1. E-mail
2. Call center http://www.nhso.go.th/NHSOFront/SelectViewFolderAction.do?folder_id=000000000000080
3. Web board http://www.nhso.go.th/NHSOFront/WebboardFrontListPage.do
4. สำนักงานสาขาเขต กทม. ทุกเขต
5. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
6. สำนักงานสาขาจังหวัดhttp://www.nhso.go.th/NHSOFront/SelectViewFolderAction.do?folder_id=000000000000045
7. สำนักงาน สปสช. 13 เขตhttp://www.nhso.go.th/NHSOFront/SelectViewFolderAction.do?folder_id=000000000000044
8. สำนักงานประสานงาน ปชช. ในพื้นที่

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: