Posted by: โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง | 09/09/2010

โครงการและการส่งเสริม

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

จุดมุ่งหมาย

1. แม่-ลูก ปลอดภัยจากระยะการตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด
2. ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย
กิจกรรมดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก ตามขั้นตอนดังนี้
ระยะก่อนตั้งครรภ์
– อบรมให้คำปรึกษาและความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
– จัดกิจกรรม Friend Corner , จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่คู่สมรสใหม่
ระยะตั้งครรภ์
– ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และญาติ ถึงความจำเป็นต่อการฝากครรภ์และการคลอดที่โรงพยาบาล
– จัดห้องให้บริการเป็นสัดส่วนระหว่างห้องซักประวัติและห้องตรวจครรภ์
– จัดให้มีมุมหนังสือและมุมพัฒนาการ
– จัดทำมาตรฐานห้องบริการฝากครรภ์และขั้นตอนปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
– จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
ระยะคลอด
– จัดห้องให้บริการให้เป็นสัดส่วน
– อนุญาตให้ญาติเฝ้าหญิงตั้งครรภ์ ณ ห้องรอคลอด
ระยะหลังคลอด
– จัดให้มารดาอยู่กับทารกแรกคลอดอยู่ด้วยกันภายใน 24 ชั่วโมง
– จัดสถานที่ให้เอื้อต่อการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่เมื่อลูกต้องการ
– ให้สุขศึกษาแก่มารดาหลังคลอดพร้อมสามี เรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
– นัดมารดาและทารกหลังคลอดที่มารับบริการตามคลินิกต่าง ๆ ให้มารับบริการที่คลินิกนมแม่ทุกราย
– จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ , จัดมุมนมแม่มือเก่าสอนมือใหม่
– จัดมุมเด็กฉลาดพัฒนาการสมวัย , มุมออกกำลังกายทุกวัย , มุมสื่อสารรักครอบครัว
งบประมาณ
งบประมาณดำเนินการโครงการนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นเงิน
จำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
1. การต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักรอรับบริการ (PCU.เวียง) จำนวน 203,500.- บาท
2. การต่อเติมปรับปรุงอาคารที่พักรอรับบริการ (ทันตกรรม) จำนวน 203,500.- บาท
3. การปรับปรุงมุมพัฒนาการเด็ก จำนวน 50,000.- บาท
4. การปรับปรุงห้องให้บริการงานส่งเสริม จำนวน 43,000.- บาท

-ชมรมผู้สูงอายุ
-การพัฒนาการจัดการโรคเบาหวาน
-การส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ
-การส่งเสริมการเยี่ยมบ้านของจิตอาสา

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: