Posted by: โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง | 09/09/2010

หน่วยงาน ร.พ.แม่ฟ้าหลวง

-ห้องผู้อำนวยการ
-งานคุณภาพ
-งานธุรการ
-การเงิน
-งานเวชระเบียน
-งานผู้ป่วยนอก
-ห้องตรวจ1
-ห้องตรวจ2
-ห้องตรวจ3
-ห้องแลป
-ห้องยา
-ห้องเก็บเงิน
-การเงิน การบัญชี
-งานผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
-งานทันตกรรม
-ห้องคลอด
-ห้องผู้ป่วยใน
-งานโรงครัว
-ซักฟอกหน่วยจ่ายกลาง
-ช่างซ่อมบำรุง
-ประปา – เตาเผา
-คนงาน
-พนักงานขับรถ
-คลังพัสดุ
-งานส่งเสริม
-เปล
-งานรักษาความปลอดภัย

Advertisement

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: